Aşağıdaki metinde Global Motosiklet Bisiklet Derneği bundan sonra DERNEK ibaresiyle anılacaktır.

Dernek olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Dernek ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bizlere bilgi@mobis.org.tr e-posta adresi aracılığıyla ulaşabileceğinizi bildiririz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ses ve görüntü kaydı, biyometrik kayıtlar, yazılımlar, internet siteleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Derneğimizle çalışmalarınızın, sözleşmesel ilişkileriniz ve mevzuatlarda öngörülen yasal süreler sona ermediği müddetçe, güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecek ve muhafaza edilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Derneğimizin ve Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğe ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Derneğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, işyeri güvenliği ve iş güvenliğinin temini, işe yatkınlık, verimin arttırılması veya sözleşmenin ifası amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimizin ve Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğe ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Derneğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kanuni bildirim zorunluluklarının yerine getirilmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurtdışında yer alan, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, taşeronlarımıza, destek hizmeti aldığımız şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Derneğimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Derneğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Derneğimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Derneğimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi içerir imzalı bir nüshasını Nailbey Mah. Yenice Sok. No:81/B, 23100, Merkez/ELAZIĞ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebi bilgi@mobis.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.